Tverrprofesjonell in situ simulering på intensivavdelingen

- erfaringer blant leger og sykepleiere

  • Marita Melbye intensivsykepleier, master i avansert klinisk sykepleie. Sykehuset i Kristiansund, Helse Møre og Romsdal Høgskolelektor, Høgskolen i Molde, Avdeling for helsefag, Høgskolesenteret i Kristiansund
  • Ralf Kirchhoff Førsteamanuensis, NTNU, Institutt for helsevitenskap Ålesund, Fakultet for medisin og helsevitenskap

Sammendrag

Bakgrunn Det å handle korrekt og effektivt i krevende og uventede situasjoner, er ofte avgjørende for faglig forsvarlig pasientbehandling i intensivavdelinger. In situ simulering kan være en god pedagogisk metode for trening av situasjoner som krever høyt nivå av teamfungering. For at slik simulering skal gi et godt læringsutbytte må den være godt planlagt og organisert. Egenskaper ved læringsmiljøet vil være forhold som kan påvirke individuell og kollektiv læring på kort eller lang sikt.

Hensikt Hensikten med denne studien var å utforske hvilke erfaringer leger og sykepleiere har med tverrprofesjonell in situ simulering ved intensivavdelinger. Hovedfokuset var å utforske organisering av in situ simulering og egenskaper ved læringsmiljøet.

Metode Studien har et kvalitativt design. Data er samlet inn via tre fokusgruppeintervju med totalt tre leger og elleve sykepleiere. Datamaterialet er analysert inspirert av Malteruds modifiserte versjon av systematisk tekstkondensering.

Resultat To meningsbærende enheter ble identifisert. Den første meningsbærende enheten «Organisering av tverrprofesjonell in situ simulering ved intensivavdelinger» består av underkategoriene «In situ simulering er ulikt organisert for leger og sykepleiere» og «Egen og andres roller i teamtreningen». Den andre meningsbærende enheten «Egenskaper ved læringsmiljøet av betydning for læring ved tverrprofesjonell in situ simulering» består av underkategoriene «Sårbarhet i simuleringssituasjonen» og «Fasilitator og læringsmiljøet».

Konklusjon Studien viser at deltakerne har ulike erfaringer med tverrprofesjonell simulering ved intensivavdelinger i forhold til organiseringen og læringsmiljøet.

Fulltekst

Publisert
2020-12-01
Hvordan sitere
Melbye, M., & Kirchhoff, R. (2020). Tverrprofesjonell in situ simulering på intensivavdelingen. Inspira, 15(3), 13-21. Hentet fra https://inspiratidsskrift.no/index.php/inspira/article/view/2782
Seksjon
Forskningsartikler