Å simulere de krevende samtalene med pårørende: En evaluering av kommunikasjonstrening med skuespiller

  • Cathrine Mathisen Intensivsykepleier, høgskolelektor og stipendiat. Universitetet i Sør-Øst Norge
  • Marte-Marie Wallander Karlsen Intensivsykepleier, høgskolelektor og stipendiat. Lovisenberg diakonale høgskole
  • Lena Günterberg Heyn Førsteamanuensis. Universitetet i Sør-Øst Norge

Sammendrag

Bakgrunn: Gode kommunikasjonsferdigheter er en sentral kompetanse i intensivsykepleie og således et sentralt læringsutbytte i utdanningen av intensivsykepleiere. Vi utviklet et undervisningsopplegg der simulering med profesjonell skuespiller blir benyttet som pedagogisk metode for å utvikle avanserte kommunikasjonsferdigheter. Bruk av skuespiller i kommunikasjonstrening er en etablert pedagogisk metode ved utdanning av leger, men så vidt vi vet lite brukt i utdanning av intensivsykepleiere.

Hensikt: Evaluere intensivsykepleierstudentenes opplevelse av læringsutbytte og erfaringer med å bruke fullskalasimulering med skuespiller som læringsmetode i kommunikasjonstrening.

Metode: Evalueringsstudie med deskriptivt survey design. Masterstudenter i intensivsykepleie fra to kull (n= 3) ble invitert til å delta. Spørreskjemaet besto av totalt 21 spørsmål, der 17 spørsmål hadde oppgitte svarlternativer på en Likert-skala (1-5, ikke i det hele tatt svært stor grad). De siste fire spørsmålene var åpne, med mulighet for svar i fritekst.

Resultat: Studentene ga positive tilbake­meldinger på undervisningsopplegget og vurderte å ha godt læringsutbytte av simuleringen (gjennomsnitt 4.8). Spesielt bruken av profesjonell skuespiller og debriefingen som ble gjennomført umiddelbart etter simuleringen (gjennomsnitt 4.5) ble vurdert å ha stor betydning for studentenes læringsutbytte. Nytten ved bruk av video var mer usikker.

Konklusjon: Resultatene viste at studentene hadde godt læringsutbytte av simuleringen og at skuespiller bidro positivt til dette ved å skape realisme i gjennomføringen av scenariene. Simulering med profesjonell skuespiller er en ressurskrevende pedagogisk metode, men resultatene fra denne studien gir grunnlag for å videreføre simulering med profesjonell skuespiller som metode for å utvikle avanserte kommunikasjonsferdigheter.

Fulltekst

Publisert
2020-12-01
Hvordan sitere
Mathisen, C., Karlsen, M.-M. W., & Heyn, L. G. (2020). Å simulere de krevende samtalene med pårørende: En evaluering av kommunikasjonstrening med skuespiller. Inspira, 15(3), 4-12. Hentet fra https://inspiratidsskrift.no/index.php/inspira/article/view/2780
Seksjon
Forskningsartikler