Emergence delirium

- en undergruppe av postoperativt delir

  • Siri Gurandsrud Karlsen Vestre Viken, Drammen sykehus
  • Maren Solberg Sandal Vestre Viken, Kongsberg sykehus

Sammendrag

Hensikt og bakgrunn for studien: Pasienter som ikke gjenvinner normal bevissthet kort tid etter anestesi, kan utvikle postoperativt delir. Postoperativt delir eller emergence delirium, er en dagligdags problemstilling på anestesi- og postoperativ avdeling. Tidligere forskning viser til ulike faktorer som påvirker emergence delirium og funnene er ikke entydige. Denne studien undersøker derfor om det finnes peroperative variabler blant pasienter over 18 år som påvirker risikoen for å få emergence delirium postoperativt.

Metode: Datamaterialet er anestesijournaler samlet inn i tidsrommet 4. desember 2018-2. januar 2019 ved et middels stort sykehus i Norge. Sykepleiere på postoperativ avdeling har markert anestesijournalene med «emergence delirium» og «ikkeemergence delirium» via pasientobservasjoner og et datainnsamlingsskjema. Kvantitativ metode er benyttet og det er anvendt deskriptiv statistikk for å analysere data.

Resultater: Etter å ha analysert anestesijournalene til 199 pasienter, ble det funnet forekomst av emergence delirium hos 22 pasienter (11,1%). Antall minutter i anestesi var den eneste variabelen som var signifikant relatert til emergence delirium (p=0,034). Kun 2% av pasientene med anestesivarighet mindre enn 76 minutter fikk emergence delirium, mens 22% av pasientene med anestesivarighet mellom 120 og 178 minutter fikk emergence delirium. Kjønn, alder, American Society of Anesthesiologists (ASA)-klassifikasjon, type inngrep, type anestesi, luftveissikring og tiden siden siste dose Fentanyl er variabler i dette materialet som ikke påvirker risikoen for emergence delirium.

Konklusjon: I denne studien økte risikoen for emergence delirium signifikant med økende anestesitid. Denne økte risikoen er også påvist i andre studier. Faktorer som forlenger anestesitiden unødvendig bør derfor begrenses.

Fulltekst

Publisert
2020-12-01
Hvordan sitere
Karlsen, S. G., & Sandal, M. S. (2020). Emergence delirium. Inspira, 15(3), 22-29. Hentet fra https://inspiratidsskrift.no/index.php/inspira/article/view/2779
Seksjon
Forskningsartikler